Virksomhetsstyring

Et aktivt og engasjert styre motiverer ogh stimulerer ledelsen.

Rådgiving og hjelp med:

Styrelsearbeidee:

  •  Rutiner for rapportering til og protokoll fra styremøter
  •  Styreinstruks
  •  Styrets egenevaluering

Ledelsegruppe:

  •  Vurdering av ledelsegruppens sammensetning og arbeidsmåte
  •  Etablering av retningslinjer og arbeidsinstruks
  •  Mål och resultatstyring

Daglig leder (CEO) og Finansdirektør (CFO):

  • “Sparringspartner” for spørsmål og idéer

Interim Management:

  • Tiltredelse som leder i organisasjonens ledelse eller for et bestemt prosjekt for en kortere eller lengre periode